Privacyverklaring

COARE vindt uw privacy belangrijk. In deze Privacyverklaring kunt u in de vorm van 10 vragen & antwoorden lezen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Bij het gebruik van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens? 

 

COARE is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerkingen van uw persoonsgegevens die in deze privacyverklaring zijn beschreven. COARE is gevestigd aan de Mokerstraat 10 (1021 KC) in Amsterdam.

 

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? 

 

Wij verwerkende de volgende persoonsgegevens van u:

  • Contactgegevens. Naam, functie, adres, telefoonnummer en e-mail adres;

  • Financiële gegevens. Bankrekeningnummer, betalingen en BTW nummer;

  • Communicatiegegevens. E-mail berichten, contactformulier op onze website en brieven.

 

3. Met welk doel worden mijn gegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag? 

 

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Klantenbeheer. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de administratie van klanten, het beheer van opdrachten en leveringen en de facturatie voor onze dienstverlening;

  • Leveranciersbeheer. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor leveranciersadministratie, het beheer van bestellingen en de betaling van onze leveranciers;

  • Communicatie. Wij verwerken uw persoonsgegevens o onze relatie in het kader van onze dienstverlening (architectuur en realisatie) met u te onderhouden;

  • De uitvoering of toepassing van wetgeving.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

  • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om onze diensten te verlenen (architectuur en realisatie) en onze relatie in dat kader met u te onderhouden;

  • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent, zoals een dienstverleningsovereenkomst;

  • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, zoals belastingwetgeving.

 

4. Wie heeft toegang tot mijn persoonsgegevens?


De persoonsgegevens worden uitsluitend ingezien door medewerkers van COARE die uit hoofde van hun functie toegang nodig hebben tot uw persoonsgegevens om de bovenstaande doeleinden te verwezenlijken.

5. Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?


Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals de leveranciers van IT-systemen die wij in het kader van onze dienstverlening gebruiken. Indien wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, dan blijven wij verwerkingsverantwoordelijke en wordt deze opdracht vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

6. Waar worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

 

COARE verwerkt uw persoonsgegevens in beginsel in Nederland. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), bijvoorbeeld in het geval dat een derde partij die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerkt buiten de EER is gevestigd. Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Voor doorgiften van persoonsgegevens naar landen buiten de EER gelden op grond van de AVG aanvullende regels. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door naar landen buiten de EER als de doorgifte is onderworpen aan passende waarborgen op grond van de AVG.

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

 

Tenzij een specifieke bewaartermijn bij wet is voorgeschreven, bijvoorbeeld in belastingwetgeving, bewaren wij uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is om de bovenstaande doeleinden te bereiken. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens voor bepaalde tijd kunnen bewaren nadat uw relatie met ons is beëindigd. 

 

8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd? 


COARE treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

9. Welke rechten heb ik?


Op basis van de AVG heeft u - onder bepaalde voorwaarden - het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

 

Indien u deze rechten wil uitoefenen, kunt u hiertoe een verzoek bij ons indienen via de onderstaande contactgegevens. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

10. Waar kan ik terecht met vragen?


Uw vragen over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u stellen via secretariaat@coare.nl of +31206702636